RODO

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO

PROFESJONALNE AUDYTY DLA TWOJEGO BANKU

W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA UTRATY DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ SPRAWDZENIA CZY WDROŻONE ROZPORZĄDZENIE RODO
JEST DOBRZE ZAIMPLEMENTOWANE W ŚRODOWISKU BANKU
ZALECAMY WYKONANIE AUDYTU ZGODNOŚCI RODO

25. maja 2018 zaczęło obowiązywać rozporządzenie europejskie RODO. Sądząc po dużej ilości telefonów i pytań kierowanych do naszych specjalistów bezpośrednio od Prezesów i Inspektorów Danych Osobowych odpowiedzialnych za utrzymanie rozporządzenia w zgodności z RODO w bankach stwierdzamy, że nadal brakuje dobrych praktyk i podstawowej wiedzy w tym zakresie.

Nasze szkolenia i warsztaty przygotowane specjalnie dla banków pozwolą uzupełnić niezbędną wiedzę na ten temat. Dodatkowo podczas AUDYTU ZGODNOŚCI Z RODO nasi specjaliści określą stan wdrożenia obowiązującego rozporządzenia unijnego RODO.

Celem audytu zgodności z RODO jest potwierdzenie, czy zgodnie z ustawą RODO zostały zidentyfikowane wszystkie procesy przetwarzania danych osobowych oraz ocena tych zgodności z przepisami obowiązującego prawa.

ZAKRES DZIAŁAŃ AUDYTU ZGODNOŚCI Z RODO

1.      Sprawdzenie działań prowadzonych przez dział IT

 • Sprawdzenie jak zostały zmodyfikowane zasoby IT oraz funkcjonujące dotychczas zabezpieczenia informatyczne i fizyczne w odniesieniu do wymagań prawnych.
 • Sprawdzenie czy wdrożone narzędzia informatyczne wspomagające proces zarządzania bezpieczeństwem danych zostały odpowiednio zmodyfikowane.

2. Analiza ochrony danych osobowych

 • Analiza prowadzonych procesów funkcjonujących w banku oraz zakresu i celów przetwarzanych danych osobowych.
 • Analiza czy zbiory danych osobowych zostały prawidłowo zdefiniowanie oraz sprawdzenie czy podstawy prawne ich przetwarzania zostały prawidłowo określone.
 • Sprawdzenie jak zostały określone wymagania i obszary  prawne, które miały być  dostosowane do wymagań RODO.
 • Ocena klasyfikacji procedur funkcjonujących w banku z analizą działań mających na celu ochronę danych.

3. Ocena analizy ryzyka dla zinwentaryzowanych zbiorów

 • Ocena skutków dla ochrony danych na podstawie analizy ryzyka związanej z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Sprawdzenie stanu niezbędnych zabezpieczeń fizycznych i systemowych pod kątem zgodności z nowymi przepisami.

4. Sprawdzenie opracowanej Polityki Bezpieczeństwa

Sprawdzenie opracowanej dokumentacji wewnętrznej dotyczącej czynności przetwarzania danych, zawierającej m.in. procedury:

 • nadawania uprawnień do przetwarzania danych oraz metod i środków uwierzytelniania w systemach informatycznych,
 • tworzenia i przechowywania kopii zapasowych,
 • zabezpieczenia systemu informatycznego przed działaniem szkodliwego oprogramowania,
 • współpracy z dostawcami usług, wykonywania przeglądów i konserwacji,
 • zarządzania wykorzystywanym oprogramowaniem.
 • Rozmowa z Inspektorem Danych Osobowych czy obowiązki zostały prawidłowo określone
 • Sprawdzenie poprawności prowadzonego REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Analiza opracowanych klauzul informacyjnych, formuł zgód na przetwarzanie danych osobowych. W razie nadmiarowej interpretacji uproszczenie niezbędnych zapisów
 • Sprawdzenie czy zostały podpisane zweryfikowane umowy z kontrahentami/usługodawcami pod kątem wymaganych prawem klauzul poufności i wymagań w przypadku powierzenia danych osobowych
 • Sprawdzenie jak zostały przygotowane uprawnienia dla pracowników
 • Sprawdzenie wdrożonych wzorów pozostałych dokumentów określonych w Rozporządzeniu
 1. Szkolenie dla pracowników

 • Oferujemy szkolenie kierunkowe dla pracowników poszczególnych działów banku w celu określenia i sprawdzenia jak wykonywane są przez nich nowe obowiązki względem rozporządzenia RODO
 • W razie konieczności przeprowadzimy szkolenie dla kadry zarządzającej i pracowników dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.
 • Szkolenie uzupełniające jak należy na stanowisku bezpośredniej obsługi klienta przestrzegać ZASAD obwiązujących w kontakcie z Klientem:

1) ZASADA CZYSTEGO BIURKA

wyraża się tym, że zarówno dokumentów papierowych, jak i jakichkolwiek innych nośników informacji (płyt CD, DVD, pamięci flash, USB itp.) nie pozostawia się bez nadzoru.

2) ZASADA CZYSTEGO EKRANU

każdorazowe opuszczenie pomieszczenia w godzinach pracy powinno zostać poprzedzone zablokowaniem komputera, każdorazowe opuszczenie stanowiska pracy w celu załatwienia czynności musi być poprzedzone zablokowaniem ekranu komputera; na wszystkich stacjach aktywny jest wygaszasz ekranu zabezpieczony hasłem, który aktywizuje się automatycznie po przekroczeniu max. 5 – 10 lub 15 minut braku aktywności. Każdy użytkownik systemu zobowiązany jest zadbać, aby po zakończeniu pracy sprzęt został poprawnie wyłączony.

3) ZASADA CZYSTEGO KOSZA

nieprzydatne dokumenty, brudnopisy, zbędne kopie muszą zostać trwale zniszczone w sposób uniemożliwiający odtworzenie zawartych w nich informacji. Zasada ta dotyczy również informacji zapisanych w innej niż papierowa formie – na nośnikach elektronicznych. Do kosza na śmieci nie wyrzuca się płyt CD/DVD ani innych nośników; powinny one zostać zniszczone w specjalistycznych niszczarkach. W przypadku, gdy będzie to niemożliwe, nośniki te należy przekazać do Wydziału Informatyki celem ich utylizacji.

4) ZASADA CZYSTEJ DRUKARKI

wszyscy pracownicy, praktykanci i stażyści zobowiązani są do zabierania dokumentów z drukarek zaraz po ich wydrukowaniu. W przypadku nieudanej próby wydrukowania użytkownik powinien skontaktować się z osobą odpowiedzialną za dane urządzenie lub zgłosić incydent bezpieczeństwa.

5) ZASADA WIEDZY KONIECZNEJ

w myśl której dostęp do informacji ograniczony jest do tych, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Za przestrzeganie tej zasady odpowiedzialni są kierownicy.

6) ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZASOBY

każdy, kto przetwarza informacje jest odpowiedzialny za zapewnienie ich dostępności, poufności i integralności poprzez przestrzeganie procedur ich bezpiecznego przetwarzania oraz ochronę przyznanych zasobów, w tym za szkody wyrządzone w systemie informatycznym przez nieautoryzowane oprogramowanie lub niewłaściwe korzystanie z urządzeń systemu informatycznego.

7) ZASADA CHRONIONEGO POMIESZCZENIA

wyraża się tym, że pod nieobecność osoby uprawnionej w pomieszczeniach (poza ogólnodostępnymi typu korytarze) nie mogą przebywać osoby postronne, po opuszczeniu pomieszczenia osoba odpowiedzialna zamyka je na klucz (bez pozostawiania kluczy w zamkach – wyjątek stanowi ewakuacja).

8) ZASADA ŚWIADOMOŚCI ZBIOROWEJ

wszyscy są świadomi konieczności ochrony zasobów, zapewnienia ich dostępności, poufności, integralności i aktywnie w tym procesie uczestniczą.

9) ZASADA ŚWIADOMEJ KONWERSACJI

polega na tym, że nie zawsze i wszędzie trzeba mówić co się wie, ale zawsze i wszędzie trzeba wiedzieć co, gdzie i do kogo się mówi.

10) ZASADA NADZOROWANIA KLUCZY I KART MAGNETYCZNYCH

pobrane klucze i karty magnetyczne do pomieszczeń powinny być zawsze pod kontrolą. Pracownicy odpowiedzialni są za należyte zabezpieczenie kluczy do ich biurek stanowiskowych i szaf biurowych, w których przechowywane są dokumenty; ostatni pracownik opuszczający dane pomieszczenie po zakończeniu pracy zamyka szafy i chowa klucze w bezpieczne, ustalone z pozostałymi współpracownikami miejsce.

ZASADA NADZOROWANIA KLUCZY I KART MAGNETYCZNYCH

Ta sama zasada dotyczy dystrybucji kart magnetycznych, którymi otwierane są dostępy do stref specjalnych np. serwerowni. Po zakończeniu prac w serwerowni przez upoważnionych pracowników karta powinna być zdeponowana w dystrybutorze kart magnetycznych i kluczy. Nadzór nad dystrybutorem powinna sprawować osoba odpowiedzialna za nadzór dostępu do pomieszczeń.

11) ZASADA CZYSTEJ TABLICY

w przypadku korzystania z tablic w salach ogólnodostępnych osoba organizująca spotkanie musi uprzątnąć wszystkie pozostałe tam materiały i wyczyścić tablice; pracownicy korzystający z tablic w biurach zobowiązani są do nie zamieszczania na tablicach informacji podlegających ochronie.

12) ZASADA LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA

zabrania się samodzielnego instalowania oprogramowania, a także przechowywania na komputerach treści naruszających prawo.

13) ZASADA WERYFIKACJI PRZENOŚNYCH NOŚNIKÓW DANYCH (np. pendrive, CD, DVD)

każdy komputer wymusza przeprowadzenie skanowania przez system antywirusowy zewnętrznych nośników danych przed ich uruchomieniem.

14) ZASADA ZGŁASZANIA ZDARZEŃ , INCYDENTÓW, NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY SPRZĘTU

każdy użytkownik systemu zobowiązany jest do zgłaszania do Działu Informatyki wszelkich zauważonych nietypowych zdarzeń, incydentów oraz nieprawidłowej pracy sprzętu).

15) ZASADA MONITORINGU STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

każde stanowisko komputerowe jest objęte monitorowaniem działania użytkowników i oprogramowania.

16) ZASADA ASEKURACJI – REDUNDANCJI

polega na tym, że każdy mechanizm zabezpieczający system jest ubezpieczony drugim; w szczególnych przypadkach może zostać zastosowana większa liczba mechanizmów zabezpieczających; możliwe jest stosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

17) ZASADA KOMPLETNOŚCI

skuteczne zabezpieczenie jest tylko wtedy, gdy stosuje się podejście kompleksowe, uwzględniające wszystkie stopnie i ogniwa ogólnie pojętego procesu przetwarzania informacji.

18) ZASADA EWOLUCJI

każdy system musi ciągle dostosowywać mechanizmy wewnętrzne do zmieniających się warunków zewnętrznych.

19) ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI

używane mechanizmy muszą być adekwatne do sytuacji.

20) ZASADA AKCEPTOWALNEJ RÓWNOWAGI

podejmowane środki zaradcze nie mogą przekraczać poziomu akceptacji.

21) ZASADA INDYWIDUALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

za bezpieczeństwo poszczególnych elementów odpowiadają konkretne osoby.

22) ZASADA OBECNOŚCI KONIECZNEJ

prawo przebywania w określonych miejscach mają tylko osoby upoważnione.

23) ZASADA STAŁEJ GOTOWOŚCI

system jest przygotowany na wszelkie zagrożenia. Niedopuszczalne jest tymczasowe wyłączanie mechanizmów zabezpieczających.

24) ZASADA NAJSŁABSZEGO OGNIWA

poziom bezpieczeństwa wyznacza najsłabszy (najmniej zabezpieczony) element.

25) ZASADA UPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI

pracownik przechodzi szkolenie z zasad ochrony informacji, spełnia kryteria dopuszczenia do informacji i podpisuje stosowne oświadczenie o zachowaniu poufności.

26) ZASADA ŚWIADOMOŚCI ZBIOROWEJ

wszyscy pracownicy są świadomi konieczności ochrony zasobów informacyjnych Banku i aktywnie uczestniczą w tym procesie.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji procesów przetwarzania danych osobowych następuje analiza wraz z Inspektorem Danych Osobowych Banku jakim obowiązkom podlega bank w stosunku do RODO i czy te obowiązki zostały poprawnie wdrożone przez bank jako administratora danych osobowych. Po przeprowadzonych analizach zostanie sporządzony protokół, w którym zostaną wskazane rozbieżności w spełnieniu wymagań ustawy RODO.

Na życzenie Klienta dodatkowo możemy wykonać wdrożenie polityki ochrony danych osobowych w całości lub w określonym obszarze, gdyby pojawiły w tym zakresie niejasności.

W celu uzyskania pełnej informacji w omawianych zakresach zapraszamy do kontaktu:

Andrzej Popiołek
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 602 220 749 andrzej.popiolek@servus-comp.pl

Anna Stręk
Audytor Wiodący SZBI, Członek IIA Polska
+48 781 555 025 anna.strek@servus-comp.pl

Anna Kramarczyk
Kierownik ds. projektów IT
+48 794 671 787 anna.kramarczyk@servus-comp.pl

 

Servus Comp Data Security , Świętokrzyska 12/403 30-015 Kraków  
tel.  +48 12 631 91 22biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

 

POBIERZ PDFPOBIERZ OPRACOWANIE W PLIKU PDF

Nota prawna

1. Zaprezentowany materiał jest autorskim opracowaniem i jest objęty prawem autorskim.

2. Niniejszy materiał, ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i in. do celów innych niż realizacja przedmiotowej umowy u Klienta.