ANALIZA UMÓW OUTSOURCINGOWYCH WAŻNY ELEMENT CYBERBEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU ICT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

ANALIZA UMÓW OUTSOURCINGOWYCH WAŻNY ELEMENT CYBERBEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU ICT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
ANALIZA UMÓW OUTSOURCINGOWYCH WAŻNY ELEMENT CYBERBEZPIECZEŃSTWA W ŚRODOWISKU ICT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

 

Na jakie tematy należy zwrócić uwagę wykonując analizę usług outsourcingu w dostawcami dla środowiska ICT Banku spółdzielczego w odniesieniu do wytycznych EBA i DORA i jakie znaczenie ma taka analiza?

Analiza umów outsourcingowych środowiska ICT Banku Spółdzielczego jest nieodzownym elementem cyberbezpieczeństwa, ponieważ pozwala na:

 1. Zrozumienie i kontrolę nad dostępem do danych.
 2. Ocenę i zarządzanie ryzykiem związanym z dostawcami.
 3. Zabezpieczenie umów przed incydentami cybernetycznymi.
 4. Zapewnienie ciągłości działania i planowanie awaryjne.
 5. Ochronę przed nieautoryzowanym dostępem i wyciekiem danych.
 6. Wprowadzenie mechanizmów monitoringu i audytu bezpieczeństwa.

Dzięki tym działaniom bank może lepiej chronić swoje systemy i dane przed zagrożeniami cybernetycznymi, co jest kluczowe dla jego stabilności operacyjnej oraz zaufania klientów.

Analiza umów outsourcingowych środowiska ICT Banku Spółdzielczego jest pośrednim, ale bardzo istotnym elementem cyberbezpieczeństwa. Oto główne powody, dlaczego taka analiza jest kluczowa dla bezpieczeństwa cybernetycznego banku:

1. Zrozumienie i kontrola nad dostępem do danych

Identyfikacja punktów dostępu: Analiza umów outsourcingowych pozwala na zidentyfikowanie, kto ma dostęp do systemów i danych banku. Jest to kluczowe, aby upewnić się, że dostęp mają tylko autoryzowane osoby i podmioty.

Zarządzanie uprawnieniami: Przegląd umów pozwala na ustalenie, jakie uprawnienia mają poszczególni dostawcy oraz ich pracownicy. Odpowiednie zarządzanie uprawnieniami jest podstawą skutecznej strategii bezpieczeństwa.

2. Ocena i zarządzanie ryzykiem dostawców

Ocena bezpieczeństwa dostawców: Analiza umów umożliwia ocenę, jakie środki bezpieczeństwa stosują dostawcy. Bank może w ten sposób upewnić się, że dostawcy spełniają określone standardy bezpieczeństwa, co minimalizuje ryzyko związane z potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach.

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń: Poprzez analizę umów bank może zidentyfikować potencjalne zagrożenia wynikające z działań dostawców, takie jak niedostateczne zabezpieczenia, brak procedur awaryjnych czy niewystarczające środki ochrony danych.

3. Zabezpieczenie umów przed incydentami cybernetycznymi

Zawieranie klauzul bezpieczeństwa: W umowach outsourcingowych można zawrzeć klauzule dotyczące bezpieczeństwa, które zobowiązują dostawców do przestrzegania określonych standardów i procedur. Analiza umów pozwala upewnić się, że takie klauzule są obecne i skutecznie egzekwowane.

Wymagania dotyczące raportowania incydentów: Umowy powinny zawierać zapisy dotyczące obowiązku dostawców do raportowania incydentów bezpieczeństwa w określonym czasie. Analiza umów zapewnia, że takie wymagania są jasno określone i przestrzegane.

4. Ciągłość działania i planowanie awaryjne

Ocena planów awaryjnych dostawców: Analiza umów umożliwia ocenę, czy dostawcy posiadają odpowiednie plany awaryjne i procedury na wypadek incydentów cybernetycznych. Jest to kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania banku.

Zarządzanie zależnościami: Bank musi być świadomy zależności od dostawców i mieć plany na wypadek ich awarii. Analiza umów pomaga zidentyfikować te zależności i ocenić ryzyka związane z przestojami dostawców.

5. Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem i wyciekiem danych

Środki ochrony danych: Poprzez analizę umów bank może upewnić się, że dostawcy stosują odpowiednie środki ochrony danych, takie jak szyfrowanie, kontrola dostępu, oraz regularne audyty bezpieczeństwa.

Procedury usuwania danych: Umowy powinny zawierać zapisy dotyczące procedur usuwania danych po zakończeniu współpracy z dostawcą. Analiza umów pozwala upewnić się, że takie procedury są jasno określone i przestrzegane.

6. Monitoring i audyt

Regularne audyty bezpieczeństwa: Analiza umów umożliwia wprowadzenie zapisów dotyczących regularnych audytów bezpieczeństwa przeprowadzanych przez bank lub niezależnych audytorów. Audyty te są kluczowe dla weryfikacji zgodności z ustalonymi standardami bezpieczeństwa.

Monitorowanie zgodności: Umowy powinny zawierać mechanizmy monitorowania zgodności dostawców z wymaganiami bezpieczeństwa. Analiza tych zapisów pozwala upewnić się, że takie mechanizmy są skutecznie wdrożone.

 

Analiza usług outsourcingu w kontekście ICT (Information and Communication Technology) Banku Spółdzielczego jest kluczowa, zwłaszcza w odniesieniu do wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Rozporządzenia o Cyfrowej Odporności Operacyjnej (DORA).
Oto kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas tej analizy:

1. Zgodność z wytycznymi EBA

EBA wydało wytyczne dotyczące outsourcingu (EBA/GL/2019/02), które wymagają od instytucji finansowych:

 • Dokumentacja umów outsourcingowych: Umowy muszą być szczegółowo udokumentowane, uwzględniając cele, zakres, ryzyka oraz obowiązki stron.
 • Analiza ryzyka: Bank musi przeprowadzić kompleksową analizę ryzyka związanego z outsourcingiem, uwzględniającą wpływ na działalność operacyjną i zgodność z przepisami.
 • Monitoring i kontrola: Stałe monitorowanie jakości świadczonych usług oraz zgodności z umowami i regulacjami.
 • Procedury awaryjne i plany kontynuacji działania: Opracowanie i wdrożenie planów na wypadek awarii dostawcy usług.
 • Prywatność i ochrona danych: Zapewnienie, że dostawcy przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Zgodność z DORA

DORA (Digital Operational Resilience Act) wprowadza dodatkowe wymagania dotyczące odporności cyfrowej:

 • Ocena odporności operacyjnej: Regularna ocena zdolności dostawców do utrzymania ciągłości operacyjnej w przypadku zakłóceń.
 • Testowanie odporności: Przeprowadzanie testów odporności, takich jak testy penetracyjne i symulacje cyberataków.
 • Zarządzanie ryzykiem ICT: Skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, w tym cyberbezpieczeństwem.
 • Raportowanie incydentów: Szybkie i skuteczne raportowanie incydentów ICT oraz podejmowanie działań naprawczych.

Znaczenie analizy usług outsourcingowych

 1. Zarządzanie ryzykiem: Pomaga identyfikować i minimalizować ryzyka związane z outsourcingiem, co jest kluczowe dla stabilności operacyjnej banku.
 2. Zgodność z regulacjami: Umożliwia spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych, co jest niezbędne dla uniknięcia sankcji oraz budowania zaufania klientów.
 3. Ochrona danych: Zapewnia ochronę danych klientów oraz informacji wrażliwych przed naruszeniami i wyciekami.
 4. Kontrola nad procesami: Umożliwia utrzymanie kontroli nad kluczowymi procesami biznesowymi, nawet jeśli są one realizowane przez zewnętrznych dostawców.
 5. Reputacja: Chroni reputację banku poprzez zapobieganie incydentom związanym z niedostateczną jakością usług outsourcingowych.

Kluczowe kroki analizy:

 1. Przegląd umów outsourcingowych: Sprawdzenie, czy wszystkie umowy zawierają kluczowe zapisy dotyczące zakresu usług, SLA, planów awaryjnych, zgodności z regulacjami.
 2. Ocena dostawców: Analiza dostawców pod kątem ich zdolności do spełnienia wymagań EBA i DORA, w tym ocena ich polityk bezpieczeństwa, procedur i certyfikatów.
 3. Monitorowanie i raportowanie: Ustanowienie mechanizmów ciągłego monitorowania usług oraz regularnego raportowania wyników i incydentów.
 4. Testowanie: Regularne testowanie procedur awaryjnych oraz odporności operacyjnej dostawców.
 5. Szkolenia i świadomość: Upewnienie się, że personel banku jest odpowiednio przeszkolony i świadomy ryzyk związanych z outsourcingiem ICT.

Przeprowadzenie dokładnej analizy outsourcingu zgodnie z wytycznymi EBA i DORA jest niezbędne do zapewnienia, że Bank Spółdzielczy funkcjonuje bezpiecznie i zgodnie z regulacjami.

 

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi specjalistami.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

 

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Servus Comp Data Security, Świętokrzyska 12/403  30-015 Kraków  
tel.  +48 608 407 668, +48 12 631 91 22   biuro@servus-comp.pl
PODEJMIEMY DLA PAŃSTWA KAŻDE WYZWANIE!

JESTEŚ ZAINTERESOWANY? ZADZWOŃ, NAPISZ DO NAS

 

Dodaj komentarz