WYTYCZNE UKNF – ZAPOWIEDZIANA KONTROLA UODO W BANKACH

WYTYCZNE UKNF ZAPOWIADANA KONTROLA UODO W BANKACH
WYTYCZNE UKNF ZAPOWIADANA KONTROLA UODO W BANKACH

 

Kontrola UODO
informowanie osób ubiegających się o kredyt o dokonanej ocenie kredytowej
wytyczne UKNF 

Prezes UODO zatwierdził roczny plan kontroli na rok 2022, gdzie jednym z punktów jest sprawdzenie w Bankach sposobu przetwarzania danych osobowych w zakresie profilowania danych osobowych klientów i potencjalnych klientów oraz realizacji obowiązku informowania osób ubiegających się o kredyt o dokonanej ocenie kredytowej, w związku z art. 70a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.).

21 lipca 2020 r. UKNF opublikował Komunikat w sprawie realizacji przez banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów prawa wnioskującego o kredyt do uzyskania wyjaśnień na temat dokonanej oceny zdolności kredytowej.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo Bankowe na  wniosek ubiegającego się o kredyt konsumenta Bank przedstawia mu czynniki, w tym dane osobowe, które miały wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Obowiązek ten dotyczy zarówno sytuacji, gdy decyzja została podjęta w pełni zautomatyzowanym procesie, na podstawie tzw. algorytmów, jak i wówczas, gdy w jej podejmowaniu brał udział także człowiek.

W wyniku przeprowadzonego badania KNF, wskazał w komunikacie, zidentyfikowany problem z jakością przekazywanych przez kredytodawców informacji, które są zbyt ogólne i nie wskazują konkretnych i szczegółowych danych o wnioskującym oraz jego sytuacji finansowej, które miały wpływ na podjętą decyzję kredytową.

UKNF wskazuje na konieczność opracowania konkretnych informacji, zawierających, nie tylko kategorię danych, ale także szczegółowe dane w oparciu, o które kredytodawca ocenił zdolność kredytową wnioskującego, w tym informacji na temat środków, które powinien przedsięwziąć wnioskujący, aby usunąć negatywne skutki determinujące decyzję kredytodawcy o nieprzyznaniu kredytu. Dodatkowo Urząd zaleca, aby w przypadku decyzji o odmowie udzielenia kredytu kredytodawcy każdorazowo informowali wnioskujących o terminie, w jakim mogą oni uzyskać wyjaśnienia dotyczące dokonanej przez kredytodawcę oceny zdolności kredytowej.

Ustawa prawo bankowe daje również podstawę prawną profilowania, zgodnie z którą kredytodawcy, mogą w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego podejmować decyzje, opierając się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych – również stanowiących tajemnicę bankową – pod warunkiem zapewnienia osobie, której dotyczy decyzja podejmowana w sposób zautomatyzowany, prawa do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz do wyrażenia własnego stanowiska. Art. 105 ust. 1b określa kategorie danych w oparciu, o które powyższe decyzje mogą być podejmowane. Należy zwrócić uwagę, iż dane, o których mowa w art. 9 RODO nie mogą stanowić w tym zakresie podstawy do podjęcia decyzji.

Należy pamiętać, że Bank jest zobowiązany przepisami prawa umożliwić UODO monitorowanie prowadzonego przetwarzania poprzez udostępnienie organowi kontrolującemu informacji w sposób jednolity i czytelny tak, aby możliwe było dokonanie szybkiej weryfikacji i przeglądu, nawet danych objętych tajemnicą bankową.

Jak zatem przygotować się do kontroli UODO? W pierwszej kolejności nie należy panikować. Jeżeli dostaniemy powiadomienie od Prezesa UODO o planowanej w naszym Banku kontroli, musimy w pierwszej kolejności poinformować o tym fakcie Inspektora ochrony danych osobowych. Następnym krokiem będzie weryfikacja i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji związaną z zasadami przetwarzania danych osobowych w Banku. O tym jakie dokumenty powinniśmy przygotować możecie Państwo zapoznać się na naszym blogu:

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (UODO)
POPRAWNY REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

Zapraszamy Państwa na nasze szkolenia:
https://edu.servus-comp.pl/pl/

Zapraszamy Państwa do zapoznania się na naszą ofertą:
https://premiumbank.zadbajobezpieczenstwo.pl

Dodaj komentarz